2020 க.பொ.த. உயர்தரப் பரீட்சைக்கு தோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்காக வடக்கு மாகாண துறைசார் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் மற்றும்
வளவாளர்களினால் தயாரிக்கப்பட்ட எதிர்பார்க்கை வினாக்களை உள்ளடக்கிய மாதிரி வினாத்தாள்கள் இங்கு வெளியிடப்படும்.
ஒரு வாரத்தின் பின்னர் குறித்த வினாத்தாளுக்கான விடைகள் PDF ஆகவும், வளவாளர்களின் விளக்கங்களை உள்ளடக்கிய
வீடியோவாகவும் இங்கு தரவேற்றம் செய்யப்படும்.
# Subject Model Paper Answer (PDF) Answer (Video)
1 Combined Mathematics COMBINED MATHEMATICS I

COMBINED MATHEMATICS II
Part I Answer

Part II Answer
Part 1(A)
Part 1(B)
Part 1(B)-2
Part 2(A)
Part 2(B)
Part 2(B)-2
2 Tamil Tamil Paper-I Part I

Tamil Paper-I Part II

Tamil Paper-II PartI

Tamil Paper-II Part II

Tamil Paper-III Part I

Tamil Paper-III Part II

Tamil Paper-I Part I Answer

Tamil Paper-I Part II Answer

Tamil Paper-I Part I Answer

Tamil Paper-II Answer

Part 1(A)
Part 1(B)
Part 2
3 Drama & Theatre Drama & Theatre I

Drama & Theatre II
Part I Answer

Part II Answer

Part I Answer

Part II Answer
Part 1(A)
Part 1(B)
Part 2(A)
Part 2 (B)
5 Music Music I

Music II
Part I Answer

Part II Answer
Part 1
Part 2
6 Art Art I

Art II
Part I Answer

Part II Answer
Part 1
Part 2
7 Dance Dance I

Dance II
Dance I

Dance II
Part 1
Part 2
8 Business Studies Business Studies- English Medium part I

Business Studies- English Medium part II

Business Studies- Tamil Medium part II

Business Studies- Tamil Medium part IIBusiness Studies Answer 1

Business Studies Answer 2

Business Studies AnswerPart 1
Part 2
9 ICT ICT FWC part I

ICT FWC part II A

ICT FWC part II B

ICT part I

ICT part II A

ICT part II B

ICT FWC Scheme

ICT Scheme


Part 1
Part 2
10 Accounts Part I

Part II

Scheme
11 Economics Part I

Part II

English Medium Part I

English Medium Part II

SchemeEnglish Medium Scheme
12 Home Economics Part I

Part II

Scheme Part1

Scheme Part2
13 Hinduism Part I & II

14 Hindu Civilization Part I

Part II

15 Christianity Part I

Part II

16 Science for Technology Part I

Part II

17 Physics Part I

Part II