2020 க.பொ.த. உயர்தரப் பரீட்சைக்கு தோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்காக வடக்கு மாகாண துறைசார் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் மற்றும்
வளவாளர்களினால் தயாரிக்கப்பட்ட எதிர்பார்க்கை வினாக்களை உள்ளடக்கிய மாதிரி வினாத்தாள்கள் இங்கு வெளியிடப்படும்.
ஒரு வாரத்தின் பின்னர் குறித்த வினாத்தாளுக்கான விடைகள் PDF ஆகவும், வளவாளர்களின் விளக்கங்களை உள்ளடக்கிய
வீடியோவாகவும் இங்கு தரவேற்றம் செய்யப்படும்.
# Subject Model Paper Answer (PDF) Answer (Video)
1 Combined Mathematics COMBINED MATHEMATICS I

COMBINED MATHEMATICS II
Part I Answer

Part II Answer
Part 1(A)
Part 1(B)
Part 1(B)-2
Part 2(A)
Part 2(A)
Part 2(B)
Part 2(B)-2
2 Tamil Tamil I

Tamil II
Part I Answer

Part II Answer
Part 1(A)
Part 1(B)
Part 2
3 Drama & Theatre Drama & Theatre I

Drama & Theatre II
Part I Answer

Part II Answer

Part I Answer

Part II Answer
Part 1(A)
Part 1(B)
Part 2(A)
Part 2 (B)
4 Geography Geography -I

Geography -II

Geography -I

Geography -II

Geography -I

Geography -II

5 Music Music I

Music II
Part I Answer

Part II Answer
6 Art Art I

Art II
Part I Answer

Part II Answer
7 Dance Dance I

Dance II